Resources

Please select the link below to access optional resources.

Hoffmann Hospice complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).

Thai: เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).

Spanish:  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).

Hindi:   ध्यान द: य द आप  हदी बोलते ह  तो आपके िलए मुफ्त म  भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।  1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776). पर कॉल कर ।

Hmong:  LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).

Punjabi: ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ􀂀 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ􀁿 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776). ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Japanese:   注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).まで、お電話にてご連絡ください。

Armenian:  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-774-4344 (TTY: (հեռատիպ)՝ 1-888-930-7776):

Korean:   주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776). 번으로 전화해 주십시오.

Tagalog:   PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).

Vietnamese:   CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).

Chinese:   注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).

Cambodian:  ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-774-4344 (TTY: 1-888-930-7776).។

Russian:   ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-774-4344 (телетайп: 1-888-930-7776).